SharpDevelop Tutorial, menambah item ke ListBox (VB.Net)